Bestuur en raad van toezicht

 

Onze school valt als enige school onder het bestuur van de Stichting R.K. Scholen Schalkhaar, dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en werkgever is van het team van de school. Per 1 januari 2022 heeft de school een two-tier structuur: een directeur-bestuurder en een raad van toezicht.

De directeur-bestuurder, Barbara Schram, werkt op basis van een bestuursreglement. Zij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de school. Zij legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Ouders van leerlingen vormen de raad van toezicht. Zij houden toezicht op de bestuurder. Zij brengen algemene bestuurlijke kwaliteiten of specifieke deskundigheid mee. De raad van toezicht bestaat uit:

ee vacatures raad van toezicht Nicolaasschool

Vacatures raad van toezicht


Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van twee leden van de raad van toezicht, zijn we op zoek naar twee nieuwe leden. We zoeken kandidaten die samen met ons en de directie op constructieve wijze samen willen werken, ieder vanuit zijn eigen rol, ten behoeve van het onderwijs aan onze leerlingen.
Binnen de samenwerking en de keuzes die we met elkaar maken staat altijd de belofte aan onze leerlingen centraal. Daarin is ons uitgangspunt dat de school, de ouders én de leerlingen – als partners – samen de verantwoordelijkheid dragen voor het realiseren van deze belofte.  We werken samen aan het bieden van een plek voor leerlingen om samen te Leren, te Groeien en te Bloeien.
De raad van toezicht bestaat uit ouders van leerlingen van de Nicolaasschool en minimaal één onafhankelijk lid. Gekeken naar de vertrekkende leden, hebben we een voorkeur voor kandidaten met juridische expertise en expertise op het gebied van onderwijskwaliteit. Hieronder vind je een uitgebreidere profielschets.
 Voor meer informatie en vragen over deze vacatures kun je contact opnemen met Marco Dirksen (voorzitter, tel. 06-26436029).
Heb je interesse om als lid van de raad van toezicht een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de school, laat dit dan weten door een korte motivatie en je CV op te sturen vóór 24 maart naar Marco Dirksen (m.dirksen@nicolaasschool.net). De gesprekken zullen plaatsvinden in april en mei.
Wanneer je toetreedt tot de raad van toezicht ontvang je jaarlijks een vergoeding die gebaseerd is op de (fiscale) vrijwilligersvergoeding.
 

Twee vacatures raad van toezicht:

 

-       Portefeuillehouder Onderwijskwaliteit
-       Portefeuillehouder Juridische zaken

Raad van toezicht

Onze school valt als enige school onder de Stichting R.K. Scholen Schalkhaar, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de school en werkgever is van het team van de school.
De raad van toezicht bestaat uit ouders van leerlingen en minimaal één onafhankelijk lid. Alle leden brengen algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of specifieke deskundigheid mee. De raad van toezicht: 

De raad van toezicht en directie komen één keer per maand samen. Wanneer je toetreedt tot de raad van toezicht verwachten we dat je voldoende tijd en energie kan besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en eventuele aanvullende taken vanuit het expertisegebied. De werkwijze van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de wet en 'Code Goed bestuur' voor het primair onderwijs, zoals die door de PO-raad is vastgesteld.
 
De taak van de raad van toezicht bestaat uit de onderstaande elementen:
1.     De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de school in het algemeen en op de directeur-bestuurder in het bijzonder.
2.     De raad van toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten en reglementen van de stichting.
3.     De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeert als klankbord.
4.     De raad van toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
5.     De raad van toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de directeur-bestuurder, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.
 
De leden van de raad van toezicht bezitten de volgende individuele competenties:
1.    De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn integraal toezicht uit te oefenen.
2.    De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn op het niveau van de directeur-bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de directeur-bestuurder staat.
3.    De leden van de raad van toezicht dienen in staat te zijn om:
a)      afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
b)     beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
c)      het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijke belang;
d)     besluitvaardig te handelen;
e)     te werken met globale informatie en om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
f)       ontwikkelingen in het onderwijs, de jeugdzorg en de maatschappij zelfstandig te volgen;
g)      door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
h)     hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
i)       in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en voor eventuele overige taken.
 
Voorwaarden om deel uit te kunnen maken van de raad van toezicht:
Statutaire kaders
1.     De leden van de raad van toezicht dienen de doelstelling van de stichting te onderschrijven.
2.     Geen toezichthouder kunnen zijn: